} catch (e) { console.error('Custom Theme JS Code: ', e); }

Warning: Declaration of YOOtheme\Theme\Wordpress\MenuWalker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /data/web/virtuals/215740/virtual/www/wp-content/themes/yootheme/vendor/yootheme/theme/platforms/wordpress/src/Wordpress/MenuWalker.php on line 8

Globální rozvojové vzdělávání


Globální rozvojové vzdělávání (GRV) připravuje žáky a studenty na život v současném propojeném světě. Důležité je, aby porozuměli tomu, co se děje v jejich bezprostředním okolí a co ovlivňuje jejich životy. Zároveň by měli umět své poznání a zkušenosti z každodenního života vidět v souvislostech s tím, co se odehrává jinde ve světě a být si vědomi toho, že naše jednání a chování (např. volba toho, co nakupujeme, jakým způsobem cestujeme, jak nakládáme s odpady atd.) může mít vliv i na lidi a životní prostředí jinde ve světě. A stejně tak my můžeme pocítit nebo zpozorovat změny způsobené událostmi v jiných koutech světa.

Globální rozvojové vzdělávání se věnuje několika tematickým oblastem, s nimiž souvisí řada vzájemně provázaných globální výzev a kterými se prolínají různá globální témata. V několika oblastech se globální vzdělávání tematicky prolíná také se vzděláváním k udržitelnému rozvoji a s výchovou k občanství, klade však důraz na globální aspekt.

 • Propojenost světa a vzájemná závislost
  Porozumění světu jako celku a vnímání toho, jak jsou lidé, místa a prostředí neoddělitelně
  propojeny a vzájemně závislé. Porozumění skutečnosti, že události a rozhodnutí na úrovni
  jednotlivce, komunity i státu mají následky globálních rozměrů.
 • Rozmanitost světa
  Porozumění rozdílům a podobnostem mezi lidmi, prostředími a přírodou ve způsobech
  života lidí ve světě a respekt k odlišnostem.
 • Životní prostředí
  Porozumění potřebě zachovat a zlepšit kvalitu současného života a prostředí na všech
  místech planety s ohledem na lidi i ekosystémy.
 • Chudoba a nerovnost
  Porozumění příčinám a důsledkům chudoby a principům, které vytváří základní nerovnosti ve
  společnosti.
 • Lidská práva
  Porozumění významu univerzálních lidských práv a usilování o jejich respektování a
  zachování lidské důstojnosti, chápání práv a odpovědností a jejich vlivu na rozvoj v globálním
  kontextu.
 • Mír a řešení konfliktů
  Porozumění podstatě konfliktů, jejich vlivu na rozvoj a životy lidí, potřebě jejich řešení a
  tomu, jak jsou otázky míru a konfliktu spjaty s otázkami sociální spravedlnosti, rovnosti a
  práv.

GRV vede k poznávání těchto oblastí, nalézání souvislostí, kritickému přemýšlení a utváření
způsobů jednání a chování. S ohledem na komplexitu současného světa je důraz kladen na
provázanost mezi lokální, regionální a globální rovinou, resp. na vztahy mezi všemi
úrovněmi od osobní přes komunitní, regionální, národní, makro-regionální (evropskou) až po
globální.

Strategické dokumenty:

 • Strategie globálního rozvojového vzdělávání
  a osvěty o globálních souvislostech pro roky 2018-2030 ke stažení ZDE.
 • Globální rozvojové vzdělávání: Proč je nezbytné pro českou společnost a udržitelný rozvoj. Dokument ke stažení ZDE.

Lekce do výuky

Co je
globální rozvojové vzdělávání?

odebírejte novinky ze světa
globálního rozvojového vzdělávání

Čas od času Vám pošleme informace týkající se výuky globálních témat. Odběr můžete kdykoli zrušit.


Partneři

© 2019 GET UP AND GOALS!  |  admin |