} catch (e) { console.error('Custom Theme JS Code: ', e); }

Warning: Declaration of YOOtheme\Theme\Wordpress\MenuWalker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /data/web/virtuals/215740/virtual/www/wp-content/themes/yootheme/vendor/yootheme/theme/platforms/wordpress/src/Wordpress/MenuWalker.php on line 8

Mezinárodní nerovnost


Proč je načase zabývat se tímto tématem ve škole?

  1. Mezinárodní nerovnost zásadním způsobem ovlivňuje přístup k důstojnému životu. Pokud se narodíte v africké zemi místo Severní Ameriky, rozdíly v příjmu a v právech jsou větší, než tomu bylo v minulosti mezi aristokracií a rolníky.
  2. Mezinárodní nerovnost je tak výrazná a má tak silný vzrůstající trend (zejména při porovnání nejbohatších menšin a nejchudších většin na planetě), že jejich účinek způsobil a ještě způsobí výrazné napětí v mnoha částech planety.
  3. I když se mezinárodní nerovnost měří především ekonomickými ukazateli, jedná se o vysoce mezioborové téma, které je klíčem k porozumění dalších významných globálních témat: mezikontinentální migrace, různý dopad klimatické změny v různých částech světa, geografie hladomoru, nerovnosti v přístupu ke vzdělání a zdraví atd.
  4. Ačkoli se jedná o významný problém, o mezinárodní nerovnosti se málo ví a málo se o ní debatuje. Znalost příčin, povahy a důsledků je prvním krokem ke kulturní změně, která přesune problém do pozornosti mezinárodní komunity. Škola je jedním z míst, kde k této změně může dojít.
Mezinárodní nerovnost včera, dnes a zítra

Ačkoli jistá míra vnitřní nerovnosti mezi sociálními skupinami v rámci jednoho teritoria, země či říše historicky existovala téměř vždy, fenomén mezinárodní nerovnosti je relativně nový a rozšířil se nebývalou rychlostí a záběrem. Zatímco ekonomický historik Paul Bairoch ve svých textech uvedl, že nerovnosti v příjmu a majetku mezi velkými mezinárodními sociálními skupinami se v osmnáctém století snižují (s přibližným poměrem 3 k 1), organizace OSN publikovala studie ukazující nárůst globální nerovnosti mezi nejbohatšími 20 procenty a nejchudšími 20 procenty planety (3 k 1 a začátku 19. století, ale 72 k 1 na konci 20. století).

Politickoekonomický kolonialismus v Africe a Asii na konci 19. století a na začátku 20. století a ekonomický neokolonialismus v druhé polovině 20. století (který bez vojenské okupace znehodnocoval africké, asijské a latinskoamerické periferie např. mechanismem zahraničního dluhu) jsou faktory, které jasně stojí za růstem mezinárodní nerovnosti.

Po dlouhou dobu byly tyto analýzy odkazem třetího světa a intelektuálů z těchto geografických oblastí. Nicméně se zdá, že myšlenka spravedlnosti a rovnosti je lidským bytostem vlastní, což je potvrzeno výzkumem, který ukazuje, že dokonce i velmi malé děti jsou si vědomy nerovnosti[1]. A tak na konci 20. století a začátku 21. století došlo v důsledku mezinárodních hnutí, globální ekonomické krize a velkého úspěchu publikace Kapitál v 21. století, jejímž autorem je Thomas Piketty, ke zvýšení zájmu globální komunity o téma, které tu s námi po desetiletí koexistuje, aniž by mu byla věnována pozornost.

Studium těchto základních dynamických principů pro pochopení celkové situace na planetě, analýza jejich historických, geografických, ekonomických, environmentálních, politických a kulturních dopadů, vytváření hypotéz týkajících se jejich možných řešení a snaha o jejich realizaci jsou úkoly, které si dnes uvědomuje jen málokdo. Školy sehrávají významnou roli v zajišťování náležité pozornosti, které si toto téma zaslouží, a ve vytváření odpovídajících nástrojů budoucím generacím, aby si vytvořily svět, který bude udržitelnější, spravedlivější, soudržnější a konzistentnější s cílem udržitelného rozvoje 10 Agendy 2030: „Snížit nerovnost uvnitř zemí a mezi nimi.“

[1] Honick http://evonomics.com/are-we-born-with-a-sense-of-fairness/

Mezinárodní nerovnosti a projekt Get up and Goals!

V každé kapitole geohistorické učebnice je zvláštní část věnována změnám ve společenské organizaci a výskytu ekonomických a genderových nerovností v různých historických epochách. Globální historie lidstva je vyprávěna prostřednictvím mezinárodních nerovností, jejich historických příčin a jejich lokálních i globálních následků; toto téma je prezentováno jako klíčové pro celkové pochopení časoprostorových dimenzí lidských událostí.

Výukové lekce byly sestaveny na základě dvou principů.

  1. Z hlediska obsahu je cílem pochopit komplexitu jednotlivých údajů, příčin a důsledků. Sady jednotlivé lekcí k danému tématu jsou navrženy modulárně, aby se učitel mohl rozhodnout, které fáze/části dané sady použije a které vynechá, aby se přitom nevytratil komplexní přístup.
  2. Z didaktického hlediska každá sada lekcí nabízí žákům progresivní posun od jednoduššího ke složitejšímu. K tomuto posunu dochází prostřednictvím interaktivního učení.

Evaluační a autoevaluační nástroje. Výukové lekce i evaluační a autoevaluační nástroje (SAT) byly sestaveny na základě společného obsahu a očekávaných učebních výstupů. Tímto způsobem nástroje SAT ověřují výsledky žáků s ohledem na vědomosti v konkrétních oblastech a dovednosti získané ve výuce k občanství. K ověření dochází porovnáním skóre žáků před a po absolvování výukových lekcí, případně před a po práci s učebnicí.

Lekce do výuky

Co je
globální rozvojové vzdělávání?

odebírejte novinky ze světa
globálního rozvojového vzdělávání

Čas od času Vám pošleme informace týkající se výuky globálních témat. Odběr můžete kdykoli zrušit.


Partneři

© 2019 GET UP AND GOALS!  |  admin |